جمعه 31 فروردين 1397
        
فعالیت های شرکت
واحد زمين شناسي و اكتشاف شركت مهندسي كوشا معدن با بكارگيري نيروهاي متخصص و اساتيد دانشگاه‌ها، كليه مراحل اكتشاف مواد معدني از مرحله شناسايي و پي جويي تا اكتشاف تكميلي را انجام داده و قادر است در زمينه‌هاي مطالعات زمين شناسي، اكتشافي، ژئوتكنيكي و آبشناسي خدمات زير را ارائه دهد:

خدمات زمين‌شناسي و اكتشاف

خدمات ژئوتكنيك

خدمات آبشناسي