جمعه 31 فروردين 1397
        
فعالیت های شرکت

واحد مطالعات زيست محيطي

واحد مطالعات زيست محيطي شركت مهندسي كوشا معدن با هدف خدمت رساني به استان و منطقه جنوب شرق در زمينه هاي زيست محيطي مديريت شهري و توسعه پايدار فعاليتهاي خود را آغاز نموده و اميدوار است بتواند قدمهاي موثري در اين مورد بردارد. در اين راستا مهندسين مشاور كوشا معدن با بهره گيري از نيروهاي متخصص و كادر مجرب دانشگاهي و اجرايي در نظر دارد بحول و قوه الهي و با تكيه بر توانمنديهاي خود در علوم مختلف مهندسي محيط زيست و برنامه ريزي و مديريت شهري و با اشراف و آگاهي كامل نسبت به آخرين دستاوردهاي نوين و موثر و كارآمد زيست محيطي در عرصه بين المللي و همچنين با حساسيت و واقع بيني در خصوص مسائل پيرامون و سيستم هاي حيات بخش منابع اكولوژيك استان و كشور با بينشي فراگير و با تعهد رعايت شئون و اخلاق مهندسي نسبت به اجراي وظايف ذيصلاحيت خود به نحو شايسته اقدام نمايد.

اين واحد قادر است تمامي مراحل ارزيابي اثرات و عملكرد زيست محيطي پروژه هاي صنعتي، معدني و توليدي را با بالاترين استانداردهاي ملي و بين المللي به انجام برساند. بررسي آلودگي هاي آب، خاك، هوا، صدا، مديريت مواد زائد جامد و ارزيابي توان زيست محيطي و آمايش سرزمين، مطالعات اكولوژيك و بيولوژيك حيات وحش و گونه شناسي طرحهاي فضاي سبز شهري از ديگر فعاليتهاي اين واحد ميباشد.

· ارزيابي اثرات زيست محيطي ( EIA )

· ارزيابي عملكرد زيست محيطي

· مديريت مواد زائد شهري

· ارزيابي توان زيست محيطي و آمايش سرزمين

· تهيه طرح گونه شناسي گياهي طرحهاي توسعه فضاي سبز شهري