جمعه 31 فروردين 1397
        
انجام خدمات مطالعات اكتشافي و طراحي كانسار سنگ آهن بوانات

انجام خدمات مطالعات اكتشافي و طراحي كانسار سنگ آهن بوانات

نام پروژه: انجام خدمات مطالعات اكتشافي و طراحي كانسار سنگ آهن بوانات

نام کارفرما: آقاي هوشنگ تقوايي

مدت اجرای پروژه: 3.5 ماه

محل اجرا: استان فارس