جمعه 31 فروردين 1397
        
طراحي بيسيك و تفصيلي معادن آهك ارشتناب و نفلين سينيت رزگاه آذربايجان شرقي

طراحي بيسيك و تفصيلي معادن آهك ارشتناب و نفلين سينيت رزگاه آذربايجان شرقي

نام پروژه: طراحي بيسيك و تفصيلي معادن آهك ارشتناب و نفلين سينيت رزگاه آذربايجان شرقي

نام کارفرما: شركت جهاد تحقيقات سهند

مدت اجرای پروژه: 12 ماه

محل اجرا: استان آذربايجان شرقي