جمعه 03 فروردين 1397
        
شناسايي، اكتشاف و طراحي معادن سنگ جهت منابع قرضه در بندر پارسيان

شناسايي، اكتشاف و طراحي معادن سنگ جهت منابع قرضه در بندر پارسيان

نام پروژه: شناسايي، اكتشاف و طراحي معادن سنگ جهت منابع قرضه در بندر پارسيان

نام کارفرما: طرح ايجاد مناطق ويژه استقرار انرژي بر

مدت اجرای پروژه: 6 ماه

محل اجرا: استان هرمزگان