جمعه 31 فروردين 1397
        
اكتشاف، طراحي و نظارت معدن سنگ آهن داوران رفسنجان

اكتشاف، طراحي و نظارت معدن سنگ آهن داوران رفسنجان

نام پروژه: اكتشاف، طراحي و نظارت معدن سنگ آهن داوران رفسنجان

نام کارفرما: شركت آريانا وستا كرمان

مدت اجرای پروژه: 8 ماه

محل اجرا: استان كرمان