جمعه 31 فروردين 1397
        
عمليات اكتشافي در محدوده آنومالي مس شيرينك

عمليات اكتشافي در محدوده آنومالي مس شيرينك

نام پروژه: عمليات اكتشافي در محدوده آنومالي مس شيرينك

نام کارفرما: شركت فني و مهندسي صنايع معدني مبينا

مدت اجرای پروژه: 15 ماه

محل اجرا: استان كرمان