جمعه 03 فروردين 1397
        
اكتشاف تكميلي سنگ آهن آنومالي شماره 8 بافق يزد

اكتشاف تكميلي سنگ آهن آنومالي شماره 8 بافق يزد

نام پروژه: اكتشاف تكميلي سنگ آهن آنومالي شماره 8 بافق يزد

نام کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

مدت اجرای پروژه: 18 ماه

محل اجرا: استان كرمان