جمعه 31 فروردين 1397
        
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر طرح احداث كارخانه هاي تغليظ مس دره زار و مس موليبدن نوچون

ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر طرح احداث كارخانه هاي تغليظ مس دره زار و مس موليبدن نوچون

نام پروژه: ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر طرح احداث كارخانه هاي تغليظ مس دره زار و مس موليبدن نوچون

نام کارفرما: شركت ملي صنايع مس ايران

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: استان كرمان

ارائه كليه خدمات مشاوره، مطالعات بنيادي و طراحي پايه، كنترل مهندسي، انجام مهندسي پايه، بازرسي، نظارت عاليه و نظارت كارگاهي پروژه احداث كارخانه تغليط مس دره زار و تغليط مس- موليبيدن نوچون

  • Image 1

  • Image 2

  • Image 3