جمعه 31 فروردين 1397
        
عمليات نقشه برداري صنعتي كارخانجات فرآوري سنگ آهن

عمليات نقشه برداري صنعتي كارخانجات فرآوري سنگ آهن

نام پروژه: عمليات نقشه برداري صنعتي كارخانجات فرآوري سنگ آهن

نام کارفرما: شركت مهندسي فكور صنعت تهران

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: استان كرمان