جمعه 31 فروردين 1397
        
خدمات مهندسي، زمين شناسي، طراحي، فرآوري و نظارت كارگاهي معدن سنگ آهن رباط

خدمات مهندسي، زمين شناسي، طراحي، فرآوري و نظارت كارگاهي معدن سنگ آهن رباط

نام پروژه: خدمات مهندسي، زمين شناسي، طراحي، فرآوري و نظارت كارگاهي معدن سنگ آهن رباط

نام کارفرما: شركت سنگ آهن رباط

مدت اجرای پروژه: 36 ماه

محل اجرا: استان يزد

انجام خدمات مهندسي و زمين شناسي، طراحي، ايمني و بهداشت و نظارت كارگاهي در معدن سنگ آهن علي آباد رباط پشت بادام