جمعه 31 فروردين 1397
        
مديريت بهره برداري، خدمات مهندسي و نظارت معدن سنگ آهن فارس

مديريت بهره برداري، خدمات مهندسي و نظارت معدن سنگ آهن فارس

نام پروژه: مديريت بهره برداري، خدمات مهندسي و نظارت معدن سنگ آهن فارس

نام کارفرما: شركت سنگ آهن فارس

مدت اجرای پروژه: 12 ماه

محل اجرا: استان فارس

 

  • Image 1

  • Image 2

  • Image 3

  • Image 4