جمعه 31 فروردين 1397
        
نظارت بر عمليات خردايش و پرعيار سازي سنگ آهن معادن 2؛4 و 5 گل گهر

نظارت بر عمليات خردايش و پرعيار سازي سنگ آهن معادن 2؛4 و 5 گل گهر

نام پروژه: نظارت بر عمليات خردايش و پرعيار سازي سنگ آهن معادن 2؛4 و 5 گل گهر

نام کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدني

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: استان كرمان