جمعه 31 فروردين 1397
        
نظارت كارگاهي و عاليه بر احداث كارخانجات فرآوري سرب و روي مهدي آباد

نظارت كارگاهي و عاليه بر احداث كارخانجات فرآوري سرب و روي مهدي آباد

نام پروژه: نظارت كارگاهي و عاليه بر احداث كارخانجات فرآوري سرب و روي مهدي آباد

نام کارفرما: ايميدرو ( مجتمع معدني مهدي آباد)

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: استان يزد