جمعه 31 فروردين 1397
        
ارائه خدمات مشاوره معدني در معدن SAM

ارائه خدمات مشاوره معدني در معدن SAM

نام پروژه: ارائه خدمات مشاوره معدني در معدن SAM

نام کارفرما: شركت مهندسي فكور صنعت تهران

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: كشور استراليا