جمعه 31 فروردين 1397
        
نظارت بر ساخت كارخانجات ليچينگ مس بورلي

نظارت بر ساخت كارخانجات ليچينگ مس بورلي

نام پروژه: نظارت بر ساخت كارخانجات ليچينگ مس بورلي

نام کارفرما: شركت كاوند نهان زمين

مدت اجرای پروژه: __

محل اجرا: كشور قزاقستان