جمعه 31 فروردين 1397
        
انجام مطالعات اقتصادي، مهندسي اكتشاف تكميلي و طراحي معدن سنگ آهن صاحب

انجام مطالعات اقتصادي، مهندسي اكتشاف تكميلي و طراحي معدن سنگ آهن صاحب

نام پروژه: انجام مطالعات اقتصادي، مهندسي اكتشاف تكميلي و طراحي معدن سنگ آهن صاحب

نام کارفرما: شركت آرين نورد كردستان

مدت اجرای پروژه: ___

محل اجرا: استان كردستان