دوشنبه 12 مرداد 1394
امام صادق (ع) مي فرمايند : ***سه چيز دوستي در پي دارد : دينداري ، فروتني و بخشش***