جمعه 08 خرداد 1394
*** هيچ صدقه اي نزد خداوند محبوب تر از حق گويي نيست . پيامبر اكرم (ص) ***